Przebieg kursu

Business English Academy cechuje się indywidualnym podejściem do każdego klienta biznesowego. Po nawiązaniu pierwszego kontaktu Metodyk szkoły przeprowadza Analizę Potrzeb słuchaczy oraz Audyt Językowy (Placement Test), pozwalający na dokładną ocenę kompetencji językowych poszczególnych kursantów.

Na podstawie Analizy Potrzeb Metodyk szkoły tworzy indywidualny program dydaktyczny i wyznacza lektora odpowiedzialnego za jego wdrożenie.

Metodyk czuwa nad przebiegiem szkolenia i jest w stałym kontakcie z koordynatorem szkoleń ze strony klienta, reagując na zmieniające się w trakcie szkolenia potrzeby. Monitoruje również pracę lektora oraz jakość nauczania przeprowadzając hospitacje/obserwację zajęć, jak również ankiety zadowolenia słuchaczy. Na końcu każdego etapu nauki Metodyk sprawdza wyniki pracy słuchaczy poprzez przeprowadzenie testu postępów językowych.

Zadaniem lektora jest stałe motywowanie kursantów i dostosowywanie się do ich indywidualnych potrzeb. Lektor regularnie wypełnia raporty frekwencji na zajęciach, które następnie przesyłane są do koordynatora szkoleń ze strony klienta. Po zakończeniu każdego etapu nauki lektor przygotowuje indywidualny raport postępów każdego słuchacza, oceniając jego wkład pracy i poczynione postępy językowe.

Ukończenie każdego kursu potwierdzone jest opinią pisemną oraz odpowiednim certyfikatem.